CCTV Aydınlatma Metni

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. ve TİC. AŞ. GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ doğrultusunda kişisel verilerini işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız. 

İşbu aydınlatma metni ile şirketimiz bünyesinde işlenebilecek kişisel verileriniz ile ilgili süreçler ve sahip olduğunuz haklar konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“İstanbul Şehir Hatları A.Ş.”), veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No : 0481055742400011 
İnternet Adresi : www.sehirhatlari.istanbul
Telefon Numarası : 0212 313 8000
E-Posta Adresi : kvkk@sehirhatlari.istanbul
Adres             : Bedrettin mah. Evliya çelebi cad. No:63/A Kasımpaşa/Beyoğlu/İstanbul

Gemilerde      ……  de olmak üzere, toplam ….  adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Bu kameralar, güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapmakta ve kayıt işlemi ……..  birimi tarafından denetlenmektedir. 
İskelelerde      ……  de olmak üzere, toplam ….  adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Bu kameralar, güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapmakta ve kayıt işlemi ……..  birimi tarafından denetlenmektedir. 
Tersanede ……  olmak üzere, toplam ….  adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Bu kameralar, güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapmakta ve kayıt işlemi ……..  birimi tarafından denetlenmektedir. 
Deniz Taksilerde ……  olmak üzere, toplam ….  adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Bu kameralar, güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapmakta ve kayıt işlemi ……..  birimi tarafından denetlenmektedir. 


Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

İlgili kişiler olarak,
https://www.sehirhatlari.istanbul/Uploads/KVK-Veri-Sorumlusuna-Basvuru-Formu.pdf linkinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak Bedrettin Mah. Evliya Çelebi cad. No:63/A Kasımpaşa/Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak iletmek suretiyle aşağıda yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz: 


a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.