Plaka Okuma Aydınlatma Metni

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda kişisel verilerini işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız. Bizlere ilettiğiniz veya edindiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni ile şirketimiz bünyesinde işlenebilecek kişisel verileriniz ile ilgili süreçler ve sahip olduğunuz haklar konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

1) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“İstanbul Şehir Hatları A.Ş.”), veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.
Mersis No : 0481055742400011

İnternet Adresi : www.sehirhatlari.istanbul
Telefon Numarası : 0 212 313 80 00
E-Posta Adresi : info@sehirhatlari.istanbul
Adres : Bedrettin mah. Evliya çelebi cad. No:63/A Kasımpaşa/Beyoğlu/İstanbul


2) HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
 • Ziyaretçi giriş ve çıkış saati,
 • Araç marka ve plakası,
 • Görüntü kaydı,

3) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Elde ettiğimiz kişisel verileriniz kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda İstanbul Şehir Hatları A.Ş. tarafından işlenecektir:
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

4) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
İşlediğimiz kişisel verileriniz tarafımızca aşağıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK madde 8’de yer alan koşullar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (“IBB”), tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara aktarılabilecektir:
 • Kanuni yükümlülüklerimizin ifası,
 • Tedarikçilerimiz/taşeronlarımız ile olan ticari/sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi ve bu kapsamdaki yükümlülüklerimizin ifası,
 • Gerekli raporlamaların yapılması.

5) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, plaka okuyucular ve güvenlik kameraları aracılığı ile KVKK’da öngörülen veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde, KVKK madde 5’de belirtilen veri işleme şartları doğrultusunda:

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”

“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Hukuki sebepleri çerçevesinde işlenir

6) İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK MADDE 11’DE BELİRTİLEN HAKLARI
İlgili kişiler olarak, https://www.sehirhatlari.istanbul/Uploads/KVK-Veri-Sorumlusuna-Basvuru-Formu.pdf linkinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak Bedrettin Mah. Evliya Çelebi cad. No:63/A Kasımpaşa/Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak iletmek suretiyle aşağıda yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.